Domov >> Elektrina >> Skladba ceny elektriny, za čo platíme?
ceny elektriny

Skladba ceny elektriny, za čo platíme?

šéfredaktor
Cena elektriny pozostáva z ceny samotnej komodity a z cien jednotlivých taríf za prenos a distribúciu, daní a poplatkov zo zákona, ktoré cena od výrobcu po ceste k odberateľovi na seba naberá.

1. Cena samotnej elektriny

Cena, za ktorú predávajú výrobcovia elektrinu (napr. Slovenské elektrárne, a.s. a ďalší výrobcovia) sa generuje na trhu. Obchodovanie s elektrinou sa uskutočňuje najmä prostredníctvom bilaterálnych obchodov, uzatváraných za trhových podmienok. Obchodník s elektrinou ju nakupuje spravidla na dlhodobej báze. Prebytky, alebo nedostatky elektriny sa predávajú, alebo dokupujú na krátkodobom trhu (mesačný, týždenný, denný …).

2. Tarifa za systémové služby

V reálnom živote vzniká u odberateľov rozdiel medzi množstvom objednanej elektriny a spotrebovanej elektriny (odchýlka). Elektrinu nie je možné skladovať a preto vždy platí výroba = spotreba. Vyrovnanú bilanciu, stabilitu siete na vymedzenom území SR zabezpečuje Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a. s. (SEPS, a.s.). SEPS je výhradný držiteľ povolenia na prenos elektriny. Je prevádzkovateľ národnej prenosovej sústavy plniaci aj úlohy energetického dispečingu. V sieti musí byť vždy toľko elektriny, koľko treba. Teda SEPS, ak nie je dostatok elektriny v sieti, tak od výrobcov elektrinu dokúpi, ak je elektriny prebytok, tak niektorí výrobcovia musia svoju výrobu znížiť. V roku 2010 SEPS založil dcérsku spoločnosť OKTE, a.s., ktorej úlohou je vyhodnocovanie a organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou a zabezpečovanie zúčtovania odchýlok na území SR.

3. Cena za distribúciu elektriny

Na Slovensku sú tri distribučné spoločnosti. ZSE Distribúcia, a. s., Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., a Východoslovenská distribučná, a. s. Tieto spoločnosti sú výhradní prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav (RDS) na príslušných častiach vymedzeného územia, do ktorých je pripojených viac ako 100 000 odberných miest.

Okrem uvedených troch spoločností na trhu s elektrinou pôsobí aj 159 držiteľov povolení na distribúciu elektriny. Ide o prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (MDS).

Cena za distribúciu je dvojzložková. Fixná cena je cena za rezervovanie kapacity. Každý odberateľ potrebuje určitú prenosovú kapacitu siete. Preto niekedy distribučná spoločnosť odberateľa nepripojí, lebo nemá v danom mieste prenosovú kapacitu, teda nemá tam „drôt“ tak silný, aby preniesol ešte ďalšiu elektrinu.

Poplatok za tarifu je fixný a platí sa v EUR/mesiac na jedno odberné miesto a pre malých odberateľov je cena podľa veľkosti ističa, ktorý je pred elektromerom.

Variabilná cena je závislá od množstva spotrebovanej elektriny, cena za odobratú el. energiu (v EUR/kWh).

4. Tarifa na straty pri distribúcii

Straty v sústave sú technické (fyzikálne) a netechnické. Netechnické straty sú čierne odbery.

5. Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS)

Toto je cena za podporu OZE, podporu ťažby domáceho uhlia, podpora kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) a podobne.

6. Odvod do jadrového fondu

Je poplatok, ktorý sa využíva na likvidáciu jadrových elektrární , skladovanie  vyhoreného jadrového paliva a podobne (tzv. cena spätného palivového cyklu). Platí ho každý odberateľ elektriny. Poplatok je zakotvený v zákone a presnejšie ho definuje Nariadenie vlády SR. Výška poplatku je stanovená spravidla podľa množstva odobranej elektriny.

7. Spotrebná daň

Domácnosti sú od spotrebnej dane z elektriny oslobodené.

8. Daň z pridanej hodnoty (DPH)

DPH platia všetci. Z ceny elektriny tvorí samotná výroba približne 48 % a zostatok ceny asi 52% tvorí cena za prenos, distribúciu a ostatné tarify.

Pravidlá koncových cien elektriny v položkách 2 až 8 sú pre každého dodávateľa elektriny rovnaké. Preto pri zmene dodávateľa elektriny rozhoduje hlavne cena elektriny ako komodity (šikovnosť obchodníka, za akú cenu nakúpi elektrinu na trhu) a kvalita služieb dodávateľa (poradenstvo, osobný prístup a individuálna ponuka, zmluvné podmienky, komplexné služby súvisiace s dodávkou elektriny a podobne).

ELEKTRINA

© oenergetike.sk

ena elektriny pozostáva z ceny samotnej komodity a z cien jednotlivých taríf za prenos a distribúciu, daní a poplatkov zo zákona, ktoré cena od výrobcu po ceste k odberateľovi na seba naberá. 1. Cena samotnej elektriny Cena, za ktorú predávajú výrobcovia elektrinu (napr. Slovenské elektrárne, a.s. a ďalší výrobcovia) sa generuje na trhu. Obchodovanie s elektrinou sa uskutočňuje najmä prostredníctvom bilaterálnych obchodov, uzatváraných za trhových podmienok. Obchodník s elektrinou ju nakupuje spravidla na dlhodobej báze. Prebytky, alebo nedostatky elektriny sa predávajú, alebo dokupujú na krátkodobom trhu (mesačný, týždenný, denný ...). 2. Tarifa za systémové služby V reálnom…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.9 ( 2 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*