Domov >> Viac z energetiky >> Energetická chudoba a pokus o jej zmiernenie
Energetická chudoba

Energetická chudoba a pokus o jej zmiernenie

Energetická chudoba

„Fenomén“ tzv. energetickej chudoby, ktorá označuje taký stav, kedy jednotlivec, resp. rodina nie je schopná pokryť si výdavky spojené so spotrebou energií

V minulosti som viackrát upozorňoval na „fenomén“ tzv. energetickej chudoby, ktorá označuje taký stav, kedy jednotlivec, resp. rodina nie je schopná pokryť si výdavky spojené so spotrebou energií. Do Národnej rady SR bol v uplynulých dňoch predložený návrh zákona o ochrane zraniteľných spotrebiteľov energií, ktorého snahou je zmierniť dopady tohto fenoménu. Tento návrh má, zjednodušene povedané, dve časti.

Prvá časť hovorí o tom, že zraniteľným spotrebiteľom je domácnosť v hmotnej núdzi. Táto by mala mať nárok na pomoc v hmotnej núdzi aj z Fondu energetickej solidarity (FES). Kto je v hmotnej núdzi definuje zákon č. 41/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.

V druhej časti návrhu zákona sa rozoberá kto vypočíta energetické minimum, ktoré je formulované ako rozsah odberu energií pre odvrátenie energetickej chudoby a kto bude do FES prispievať. V tomto prípade sú to energetické spoločnosti.

Tento návrh uvádza len toľko, že náležitosti riešenia, a síce zoznam energetických podnikov ako aj výšku ich príspevku do FES určí Úrad pre reguláciu v sieťových odvetviach (URSO). Ide pritom o podstatnú časť riešenia príjmu do FES. Ako a podľa akých pravidiel návrh neuvádza.

V tejto súvislosti mám pocit, že v poslednom čase sa z URSA stáva dievča pre všetko. URSO je tu však v prvom rade preto, aby chránilo každého koncového spotrebiteľa pred zneužitím dominantného postavenia monopolných dodávateľov energií (elektrina, plyn, teplo a voda). Úrad by mal garantovať odberateľom, že cena elektriny, plynu, tepla a vody je primeraná k nákladom dodávateľa. Zavesiť na plecia úradu riešenie energetickej chudoby by bolo presne to isté ako zavesiť na plecia Úradu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou riešenie zdravotníckej chudoby, ktorá tiež existuje, hoci ju ešte nikto takto nenazval a nikto jej zmiernenie nerieši špecificky zákonom.

V energetike podnikajú regulované aj neregulované spoločnosti

Zákon by sa podľa prezentovaných informácií mal dotýkať dodávok elektriny, plynu, tepla a vody.

Zjednodušene môžeme hovoriť, že v energetike podnikajú dva typy spoločností. Spoločnosti regulované URSO a spoločnosti neregulované, riadiace sa len situáciou na trhu s energiami.

V dodávkach plynu sú regulované spoločnosti na prepravu a distribúciu plynu. Dodávka plynu s výnimkou domácností a malých podnikov regulovaná nie je. Tu ceny komodity určuje trh. V elektrine je to podobné, regulovaný je prenos a distribúcia elektriny a v komodite dodávka elektriny je to podobné ako pri plyne. V teple je regulovaná výroba tepla vrátane jeho distribúcie a pre všetkých spotrebiteľov. V dodávkach vody je regulácia podobná ako v teple.

Definícia, ktorá by vymedzovala energetické spoločnosti v návrhu zákona nie je, preto sa domnievam, že do FES majú prispievať všetky spoločnosti zaoberajúce sa výrobou, distribúciou a dodávkou energie. U regulovaných subjektov bude odvod do FES nákladovou položkou, teda odvod bude premietnutý do cien energií pre spotrebiteľa, teda občanov a firmy. U neregulovanej dodávky plynu a elektriny odvod do FES pôjde na úkor hospodárenia spoločností, lebo cena elektriny a plynu je závislá od situácie na trhu. U spoločností vyrábajúcich elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a v kombinovanej výrobe elektriny a tepla (KVET), ktoré majú výkup elektriny dotovaný podľa zákona č.309/2009 Z.z. o podpore OZE bude odvod do FES tiež nákladovou položkou, teda odvod pôjde rovnako ako pri neregulovaných dodávkach na úkor hospodárenia spoločností, lebo výkupná cena elektriny je fixná a nemenná.

Je nutné dodať, že cena elektriny pre domácnosti a firmy už dnes obsahuje podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), podporu výroby elektriny v kombinovanej výrobe (KVET) ako aj podporu ťažby uhlia a odvody do jadrového fondu. Na cenu elektriny pre všetkých spotrebiteľov tento návrh zákona viaže ešte aj odvod do FES, teda zvyšuje cenu elektriny pre všetkých.

Záver

Prenášať riešenie energetickej chudoby na energetický sektor nepovažujem za správne. Vytvára sa tým precedens, že aj iné druhy chudoby sa budú v budúcnosti riešiť cez spoločnosti poskytujúce služby v dotknutých oblastiach. Energetické spoločnosti by pri hľadaní riešenia eliminácie energetickej chudoby mali byť tie, ktoré budú poskytovať technické údaje a analýzy o svojich spotrebiteľoch, technické návrhy a opatrenia ako míňať menej energií, ako znižovať straty, ako získavať energiu lacnejšie, ako technicky riešiť adresnosť dávok.

Vypracovať a legislatívne dať dokopy podmienky a pravidlá, ktoré umožnia presne definovať energeticky chudobnú domácnosť, systém sociálnej pomoci a systém finančnej podpory na opatrenia znižovania spotreby energií samozrejme nie je jednoduché, ale toto by malo byť záležitosťou štátu.

Systémovo sa chudoba dá eliminovať len vytváraním podmienok na vyššiu zamestnanosť a príjmy obyvateľstva a v regulovanom prostredí transparentnou a efektívnou reguláciou monopolov. A to sa týka nielen energetiky, ale napr. aj zdravotníctva. Pri inom postupe sa totiž môže stať, že výskyt chudoby bude častejší a v dôsledku toho sa budú zvyšovať aj odvody do FES.

..za fotky ďakujeme

..za fotky ďakujeme

Warming the bones od Pedro Ribeiro Simões je licencovaný pod CC BY 2.0 @12/2018 //pridaná vrstva na originál

© oenergetike.sk

 minulosti som viackrát upozorňoval na „fenomén“ tzv. energetickej chudoby, ktorá označuje taký stav, kedy jednotlivec, resp. rodina nie je schopná pokryť si výdavky spojené so spotrebou energií. Do Národnej rady SR bol v uplynulých dňoch predložený návrh zákona o ochrane zraniteľných spotrebiteľov energií, ktorého snahou je zmierniť dopady tohto fenoménu. Tento návrh má, zjednodušene povedané, dve časti. Prvá časť hovorí o tom, že zraniteľným spotrebiteľom je domácnosť v hmotnej núdzi. Táto by mala mať nárok na pomoc v hmotnej…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.8 ( 2 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*