Domov >> Legislatíva

Legislatíva

 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

o regulácii v sieťových odvetviach

o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti)

o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Obchodný zákonník

o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

o tepelnej energetike

odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike

ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu

ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie

ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla

ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie

ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole kotlov, pri individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy a pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov

ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie

ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti a energetickej náročnosti

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie

ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov

ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie

o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii a zoznam dokumentov, ktoré sa k návrhu dokladajú

ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k žiadosti

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku

o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku elektriny malému podniku

ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania

ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

  Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike Vyhláška MH SR č. 270/2012 Z.z. odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike Vyhláška MH SR č. 449/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje…
Hodnotenie článku
User Rating: Buď prvým !

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*