Domov >> OZE >> Bioplyn na Slovensku, definitívny koniec?
plynové zásobníky

Bioplyn na Slovensku, definitívny koniec?

Slovenský plynárenský a naftový zväz usporiadal 30. septembra 2014 Bratislave za účasti poslancov NR SR, zástupcu ministerstva hospodárstva , ÚRSO a odbornej verejnosti workshop „Koniec bioplynu na Slovensku?“ Tento provokatívny názov mal poukázať na skutočnosť, že napriek tomu, že na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke viac ako 100 bioplynových staníc legislatívno-administratívnymi opatreniami a reguláciou výkupných cien, sa tento sektor dostáva do vážnych problémov. Do problémov sa dostáva aj sektor zabezpečujúci dodávku a montáž napr. kogeneračných jednotiek.

 Kľúčovým hráčom na trhu OZE sú dnes energetické distribučné spoločnosti. Tie v decembri 2013 svojvoľne rozhodli o plošnom  „pozastavení“ prijímania žiadostí na pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučných sústav s výkonom väčším ako 10 kW a tým blokujú výstavbu nových bioplynových staníc /ďalej BPS/.

Elektrina je totiž jediný energetický nosič podpory OZE. Systém podpory spočíva z povinného výkupu elektriny distribučnými spoločnosťami na straty a z doplatku, ktorého výška je rozdiel medzi pevnou cenou elektriny stanovenou ÚRSO a cenou elektriny na straty. Celá podpora výroby energie z OZE je finančne premietnutá do koncových cien elektriny.

Novela zákona 309/2009 Z.z. z apríla 2011 upravila podporu biometánu tak, že časť podpory tohto OZE bola v regulovaných nákladoch prevádzkovateľa distribučnej siete plynu. Kým však mohlo prísť k výstavbe prvej biometánovej stanice, zmenila sa legislatíva a za dnešných podmienok na Slovensku nebude biometánová stanica. A to sa týka aj ak by sa vyrobený biometán nevtláčal do distribučnej siete plynu, ale bol by používaný ako palivo v automobiloch.

V roku 2013 bolo z OZE a KVET vyrobených 3 837 tis. MWh elektriny s nárokom na doplatok. Je to o 495 tis. MWh elektriny na doplatok viac ako v roku 2012. V roku 2013 doplatok k cenám elektriny predstavoval 343,5 mil. EUR.

Začiatky podpory OZE

Nastavený systém podpory spôsobil, že na Slovensku stavali predovšetkým finanční developeri zdroje energie z OZE. Začalo to najmä štedrou podporou fotovoltaiky. Napríklad v roku 2013 bolo zo slnka vyrobených 590 tis. MWh elektriny, čo predstavuje 17 % z celkového vyrobeného množstva elektriny na doplatok, ale doplatok na elektrinu zo slnka (194 mil. EUR) tvorí až 57% z doplatku na výrobu elektriny z OZE a KVET.

Z dôvodu nastavenia podpory sa aj bioplynové stanice stavali developersky o vysokom výkone, väčšinou 0,999 MW. Priemerný inštalovaný výkon bioplynovej stanice je 0,943 MW. Podľa informácií z workshopu je v Nemecku priemerný inštalovaný výkon bioplynovej stanice 0,400 MW.

Koniec bioplynových staníc a podpora OZE

Budúcnosť podpory by mala smerovať do BPS malých výkonov, ktoré by slúžili na likvidáciu odpadov pri chove dobytka. Po štyroch rokoch aplikácie zákona 309/2009 Z.z. v praxi sa ukazuje, že tento systém podpory končí. Hovoria o tom aj oficiálne dokumenty Ministerstva hospodárstva. Pre príklad, Energetická politika SR v časti ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov uvádza:

„Zohľadňovať pri stanovení výkupných cien ich vplyv na konečnú cenu elektriny“ a „Podporiť mechanizmy, ktoré umožnia lokálne a distribuované inštalácie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prejdú z podpory doplatkom na iné mechanizmy nezaťažujúce koncového spotrebiteľa“.

V operačnom programe “Kvalita životného prostredia“ v časti „Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných sa zdrojov“ sa uvádza:    

„Výkupné ceny zvyšujú ceny elektriny pre priemysel a ostatných konečných odberateľov a preto je možné očakávať ďalšie obmedzenie podpory výroby elektriny z OZE …“.

URSO v pripomienkovom konaní návrhu zákona o energetickej efektívnosti navrhovalo novelou upraviť zákon 309/2009 Z.z. a od 1.1.2015 skončiť s podporov OZE formou doplatku a povinného výkupu elektriny z OZE na straty. Teda koniec OZE.

Podľa predstaviteľa ministerstva hospodárstva MH SR sa štát sústredí na podporu tepla a viacerí účastníci diskusie workshopu podčiarkli význam podpory technologických inovácií.

Využitie komunálneho odpadu na energetické účely

Otvorená zostáva otázka využitia komunálneho odpadu na energetické účely. V situácii kedy Slovensko hľadá všetky cesty, ako zvýšiť svoju energetickú bezpečnosť, je rozvoj bioplynu a OZE postavený na vlastných slovenských zdrojoch kľúčový. Na workshope zaznelo, že odborníci spočítali, že ak Slovensko dokáže využiť všetky zdroje na výrobu bioplynu, ktoré má k dispozícii, môže vyprodukovať 760 miliónov m³ bioplynu ročne. Z neho po vyčistení je možné získať 456 miliónov m³ biometánu, ktorý sa dá natlačiť už priamo do plynárenskej distribučnej siete. Uvedené množstvo predstavuje 8,3 % ročnej spotreby zemného plynu na Slovensku.

Otázok ohľadne podpory OZE je veľa. Cieľom workshopu bolo upozorniť na tento problém, lebo zastavenie prijímania žiadostí o pripojenie zdrojov zo strany distribučných spoločností tento problém nerieši.

Prezentáciu k workshopu „Koniec bioplynu na Slovensku?“ si môžete stiahnúť tu

OZE

© oenergetike.sk

lovenský plynárenský a naftový zväz usporiadal 30. septembra 2014 Bratislave za účasti poslancov NR SR, zástupcu ministerstva hospodárstva , ÚRSO a odbornej verejnosti workshop "Koniec bioplynu na Slovensku?" Tento provokatívny názov mal poukázať na skutočnosť, že napriek tomu, že na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke viac ako 100 bioplynových staníc legislatívno-administratívnymi opatreniami a reguláciou výkupných cien, sa tento sektor dostáva do vážnych problémov. Do problémov sa dostáva aj sektor zabezpečujúci dodávku a montáž napr. kogeneračných jednotiek.  Kľúčovým hráčom na trhu OZE sú dnes energetické distribučné spoločnosti. Tie v decembri 2013 svojvoľne rozhodli o plošnom  „pozastavení“ prijímania žiadostí na pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučných sústav s výkonom…
Hodnotenie článku

Sumár : Všetky vaše hlasy

User Rating: 4.64 ( 7 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*