Domov >> OZE >> Novela zákona o obnoviteľných zdrojoch energie a jej dôsledky
kombajn

Novela zákona o obnoviteľných zdrojoch energie a jej dôsledky

Na energetickom trhu sa stále častejšie objavujú predaje projektov zariadení na splyňovanie biomasy. Projekty sa ponúkajú v štádiu stavebného povolenia. Sú založené na splyňovaní biomasy (drevná štiepka) v splyňovacom generátore, následnom získavaní syntetického plynu ako paliva do kogeneračnej jednotky, ktorá vyrába elektrinu a teplo.

Novela zákona 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby z 22.10.2013 mení pravidlá aj v tomto segmente OZE. V § 3  pribudol kľúčový ods. 8:

Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa odseku 1 písm. c) (podpora doplatkom) vzťahuje v prípade nového zariadenia len  na množstvo vyrobenej elektriny z biomasy alebo produktu jej spracovania do 40 GWh vrátane. Na účely výpočtu sa podľa odseku 4 (podpora doplatkom) započíta množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou určené podľa § 19 ods. 1 písm. a) a do výpočtu sa nezapočíta elektrina, ktorá je vyrobená

a)  z biomasy, ktorá ako vstupná surovina pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní alebo pri spracovaní na jej produkt nespĺňa požiadavky na kvalitu a parametre podľa § 19 ods. 2 písm. h),

b)  z biokvapaliny, ktorá nespĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a ).

§ 19b ods. 1 písm. a) je splnomocnenie  pre Ministerstvo hospodárstva SR na vydanie vyhlášky o spôsobe výpočtu množstva elektriny vyrobenej v kombinovanej výrobe. (Vyhláška č. 599/2010 Z.z.)

To znamená, že vo všetkých nových zariadeniach využívajúcich biomasu a produkty  jej spracovania bude doplatkom podporené  len množstvo  elektriny do 40 GWh  a vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. V podstate ide o to, že do množstva vyrobenej elektriny na ktorú sa vzťahuje doplatok sa započítava len elektrina vyrobená a spriahnutá s využiteľným teplo. A do tohto tepla sa nepočíta teplo použité na sušenie drevoštiepky.

V prechodných ustanoveniach novely sa riešia projekty na ktoré už bolo, alebo bude vydané právoplatné stavebné povolenie do 1.1.2014 a  ktoré budú mať  právoplatné rozhodnutie o povolení užívania pred 1. augustom 2015. V týchto prípadoch sa projekty môžu dokončiť podľa dnes platných pravidiel, ale pozor, na účely výpočtu doplatku k cene elektriny sa započíta len množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou podľa vyhl. 599/2010 Z.z. Toto je nové ustanovenie v zákone, ktoré zásadne mení množstvo elektriny, ktoré bude podporené doplatkom. Ak doteraz bola doplatkom podporená celá výroba elektriny  (okrem elektriny na vlastnú spotrebu), tak po novom to už tak nebude. A toto sa dotýka aj už rozpracovaných projektov, čo je uvedené až na konci zákona v § 18e.

Projekty, ktoré sú na predaj s týmto novým ustanovením, ktoré má na ekonomiku zariadenia negatívny vplyv nepočítajú.

V zákone v § 3 v novom odseku 9 tieto sa tieto negatívne účinky  čiastočne eliminujú aj pre plyn vyrobený termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore, ale s inštalovaným výkonom do 500 kW. Z ročnej výroby tepla sa však musí využiť najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla. Ak táto podmienka nie je splnená, výkupná cena elektriny sa znižuje o 30 %, podobne ako je to pri bioplynových staniciach.

Teda v budúcnosti majú zelenú len splyňovacie zariadenia s inštalovaným výkonom do 500 kW, biomasy iného ako lesníckeho pôvodu a nutnosť využiť minimálne 50 % tepla.

OZE

© oenergetike.sk

a energetickom trhu sa stále častejšie objavujú predaje projektov zariadení na splyňovanie biomasy. Projekty sa ponúkajú v štádiu stavebného povolenia. Sú založené na splyňovaní biomasy (drevná štiepka) v splyňovacom generátore, následnom získavaní syntetického plynu ako paliva do kogeneračnej jednotky, ktorá vyrába elektrinu a teplo. Novela zákona 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby z 22.10.2013 mení pravidlá aj v tomto segmente OZE. V § 3  pribudol kľúčový ods. 8: Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa odseku 1 písm. c) (podpora doplatkom) vzťahuje v prípade nového zariadenia len  na množstvo vyrobenej elektriny z biomasy alebo produktu jej spracovania…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.85 ( 1 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*