Domov >> Teplo >> „SMART“ mestá v podaní politikov
SMART mestá v podaní politikov
„SMART“ mestá v podaní politikov

„SMART“ mestá v podaní politikov

V programe politickej strany SaS sa dočítame, že : „Odstránením teplárenského nevoľníctva z našej legislatívy tak chceme nielen poskytnúť ľuďom možnosť slobodne sa rozhodnúť, kto a za koľko im bude teplo dodávať, ale súčasne vytvoríme trhový tlak na jeho cenu, ako aj ekologizáciu teplárenstva“.

Ak myslia vážne, čo napísali, tak musia zrušiť zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, zo zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vypustiť, že tepelná energetika je sieťové odvetvie, novelizovať zákon č. 250/2012 Z.z. o energetike v časti kombinovaná výroba tepla a elektriny …

Žiaľ, autori programu dodnes nepochopili, že v sieťových odvetviach trh nahrádza regulátor, a to regulačný zákon uzrel svetlo sveta už v roku 2001. Pre informáciu navrhovateľov, dnes sú sieťovými odvetviami elektro energetika (regulácia prenosu, distribúcie elektriny a komodity), plynárenstvo (regulácia prepravy a distribúcie plynu a komodity), tepelná energetika (regulácia výroby a dodávky tepla), vodné hospodárstvo (regulácia vodného a stočného).

Žijeme v dobe, kde sa na každom kroku hovorí o klíme, o uhlíku, o čistom ovzduší, v dobe, keď mestá môžu svojim VZN kom určovať nízko emisné zóny, teda zakázať vjazd áut do vyčlenenej zóny, keď sa podporuje elektro mobilita, keď sa propaguje MHD, dokonca sa ako motivácia zvažuje MHD zadarmo … a to všetko kvôli čistote ovzdušia.

Naši predchodcovia zlikvidovali vykurovanie či už priamo v bytoch domov alebo v bytovkách, vytiahli komíny zo sídlisk a postavili jeden vysoký komín, väčšinou na periférii mesta, pričom sídliská zostali čisté.

V tejto dobe navrhovať rozpad systémov centrálneho zásobovania teplom a tlačiť do sídlisk späť komíny ku každému domu, škole, škôlke … pod pláštikom „slobody“ je nepochopenie doby a návrat niekde do 40-tych rokov minulého storočia.

Ak dnes niekto napíše do volebného programu, že treba vytvoriť tlak na ekologizáciu teplárenstva, žiaľ, nevie, kde je sever. Toto verejne prezentovať v čase, keď beží napr. pripomienkové konanie Národného programu znižovania emisií na Slovensku, kde sa ako jedno z opatrení uvádza Napojenie domácností na CZT a ako dôvod opatrenia sa uvádza „Centrálne zásobovanie teplom je jedným z najefektívnejších spôsobov zabezpečenia tepla pre domácnosti. Odhaduje sa, že 26 680 domácností používajúcich tradičné kotly sa dá relatívne ľahko pripojiť na systém CZT. Náklady na každé jedno pripojenie sa odhadujú na 1 084 eur. Systémy CZT využívajú ako palivo zemný plyn, uhlie, biomasu, bioplyn a vykurovacie oleje. CZT ako veľké zdroje alebo stredné zdroje znečisťovania ovzdušia sú v porovnaní s domácnosťami prísne regulované a kontrolované. Zníženia emisií dosiahnuté prechodom na CZT sú významné: v prípade NOX je to 45% v porovnaní s emisiami z jednotlivých kotlov, v prípade NMVOC je to 3%, v prípade SO2 je 11% a v prípade PM2,5 je 21% “ je ozaj odvaha.

Národný integrovaný energetický a klimatický plán SR z roku 2019 hovorí dokonca o podpore budovania nových systémov CZT v lokalitách so zhoršenou kvalitou ovzdušia.

A politický program SaS ide ekologické systémy CZT, systémy s prísnymi a exaktne kontrolovanými limitami likvidovať a nahrádzať ich individuálnymi, ktoré nemajú žiadne limity a nie sú kontrolované.

Ak by si autori len letmo prečítali napr. Štúdiu nízkouhlíkového rastu pre Slovensko z januára 2019 (vypracovanú v spolupráci so Svetovou bankou), tak by sa v nej dočítali, že „zatiaľ čo emisie zo sektorov ETS ďalej klesajú, emisie zo sektorov mimo ETS vo výhľadovom období rastú, čím spôsobujú, že do roku 2050 sa celkové emisie zmenia len málo“. Autorom programu pre vysvetlenie, individuálne vykurovanie je sektor mimo ETS.

Alebo by sa dočítali, že „technológia kogenerácie je efektívnejšia než kotly, preto výhľad v scenároch politík je, že závody KVET na výrobu tepla budú mať aj naďalej významné miesto v dodávke tepla. V rastúcej miere však zmenia palivá smerom k obnoviteľným zdrojom a najmä biomase“. Autorom programu pre vysvetlenie KVET je efektívna len v systémoch CZT.

Svetový trend vo vykurovaní je presne opačný ako si autori programu myslia. Svet dnes prechádza na SMART systémy CZT IV. generácie, t.j. zjednodušene povedané, kumulovať do tepelných sietí teplo z rôznych zdrojov, aj obnoviteľných, aj od „prosumerov“ (samovýrobcov), teplo z rôznych prevádzok, ktoré v meste vzniká (v datacentrách, nemocniciach, spaľovniach odpadu,…), teplo z kombinovanej výroby ako najefektívnejšej výroby elektriny a tepla … teda teplo, ktoré je dnes ešte vypúšťané do ovzdušia, kumulovať, uskladňovať a následne používať vo vykurovaní. A toto je možné len v centrálnych systémoch.

Samosprávy v súčasnej dobe čelia významným zmenám spojeným so snahou zabezpečiť udržateľný rast založený na nízko uhlíkovej ekonomike. Hľadajú preto inteligentné alebo tiež SMART riešenia. Budovanie nových komínov po sídliskách určite nie je SMART riešenie.

Systémy CZT už dnes zohrávajú a budú zohrávať ešte dôležitejšiu úlohu pre udržanie priaznivej kvality ovzdušia, keďže tieto systémy dokážu dodávať ekologické teplo spĺňajúce tie najprísnejšie zákonné normy a emisné limity.

V programe politickej strany SaS sa dočítame, že : „Odstránením teplárenského nevoľníctva z našej legislatívy tak chceme nielen poskytnúť ľuďom možnosť slobodne sa rozhodnúť, kto a za koľko im bude teplo dodávať, ale súčasne vytvoríme trhový tlak na jeho cenu, ako aj ekologizáciu teplárenstva“. Ak myslia vážne, čo napísali, tak musia zrušiť zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, zo zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vypustiť, že tepelná energetika je sieťové odvetvie, novelizovať zákon č. 250/2012 Z.z. o energetike v časti kombinovaná výroba tepla a elektriny ... Žiaľ, autori programu dodnes nepochopili, že v sieťových odvetviach trh nahrádza regulátor, a to regulačný zákon uzrel svetlo…
Hodnotenie článku
User Rating: Buď prvým !

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*