Domov >> OZE >> Obnoviteľné zdroje energií a séria noviel
Obnoviteľné zdroje energií a séria noviel
Obnoviteľné zdroje energií a séria noviel

Obnoviteľné zdroje energií a séria noviel

Zákon 309/2009 Z.z. vypustil džinov z fľaše vo forme podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET). V NR SR je už v poradí siedma novela zákona s cieľom niečo napraviť, upraviť, prispôsobiť, ale podstatu zlyhania zákona v praxi nenapravuje.

Touto novelou  sa zo zákona o obnoviteľných zdrojoch oficiálne definitívne stáva zákon o podpore veľkých zdrojov na výrobu elektriny kombinovanou výrobou a zákon, ktorý skryte rieši štátnu pomoc.  Podpora klasických obnoviteľných zdrojov energie sa tlmí a podpora  výroby elektriny v KVET sa dvíha.  Som presvedčený, že je najvyšší čas, aby sa zákon prehodnotil a pripravila sa nová legislatíva podpory obnoviteľných zdrojoch energie a podpory kombinovaných zdrojov elektriny a tepla.

Toto moje presvedčenie podporuje hlavne posledná novela, ktorá je v podstate reakciou na podpísanie memoranda o porozumení  medzi Slovenskou republikou a United States Steel Corporation Pittsburgh podpísaná  v marci v USA. Zákon sa tak stáva finančným nástrojom na udržanie spoločností na Slovensku.

O každé pracovné miesto treba bojovať, ale či je toto to najsprávnejšie riešenie nie som presvedčený.

Lebo memorandum nevyvolal zákon 309/2009 Z.z., ale vyhláška URSO, ktorou výrobcovia elektriny, ktorí vyrábajú elektrinu pre vlastnú spotrebu  začali platiť 100 % z tarify za systémové služby a 100 % z tarify za prevádzkovanie systému z elektriny vyrábanej pre vlastnú spotrebu.  Nárast o + 70 %.  USS  je jedným z takýchto výrobcov.

 V memorande sa priamo píše:

 „ČLÁNOK II. STIMULY POSKYTNUTÉ SLOVENSKOU REPUBLIKOU

Slovenská republika rešpektuje veľkosť a význam USSK pre regionálne a národné hospodárstvo a zamestnanosť, a preto sa rozhodla, že s vyvinutím najrozumnejšieho úsilia a rešpektujúc súlad s právnym poriadkom Slovenskej republiky a úniovým právom, poskytnúť tieto stimuly:

 

  1. Energetika. Najneskôr do 1. Januára 2014 musí Slovenská republika novelizovať zákon 309/2009 Z.z., o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (ďalej len „zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie”) a príslušné právne predpisy nasledovne:
  2. novelizovať zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie tak, aby bolo možné podporiť zdroje po rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny s nákladmi nižšími ako 50% investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny;
  3. novelizovať príslušný predpis tak, aby bola zahrnutá výroba elektriny z hutníckych plynov ako je vysokopecný plyn, koksárenský plyn a konvertorový plyn, ako oprávnená na podporu doplatkom v zmysle zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vrátane stanovenia zodpovedajúcej ceny elektriny pre stanovenie doplatku na úrovni minimálne 80 EUR po dobu 15 rokov, počas ktorých bude USSK oprávnený na podporu doplatkom v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie;
  4. novelizovať zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie tak, aby sa podpora výroby elektriny v zmysle tohto zákona vzťahovala na všetku elektrinu vyrobenú v zariadeniach s celkovou inštalovanou kapacitou väčšou ako 10 MW bez akýchkoľvek obmedzení ohľadom využitia tepla; a
  5. novelizovať zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie tak, aby bolo podporené, v súlade s týmto zákonom, zariadenie s celkovou inštalovanou kapacitou do 200 MW, ak je elektrina vyrábaná vysoko účinnou kombinovanou výrobou a podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 20% alebo podiel druhotných energetických zdrojov v palive je vyšší ako 40%.

 Tieto zmeny napomôžu investícii USSK do rekonštrukcie Kotla č. 6 a výstavby nového Kotla č. 7 tak, že po uvedení rekonštruovaného Kotla č. 6 a nového Kotla č. 7 do prevádzky (čo sa v súčasnosti očakáva v roku 2016) bude USSK oprávnený na podporu doplatkom podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Na základe kalkulácií uvedených v prílohe A je predpoklad, že USSK bude oprávnený na úroveň podpory vo výške 14,782 mil. EUR ročne po dobu 15 rokov.“

 Týmto memorandom sa zákon aj oficiálne stal nástrojom skrytej štátnej pomoci vybraným spoločnostiam. Nové znenie písm. b) v § 3, v ods. (3)  písm. i) v §3 ods. (4),  ods. (7) v § 3 je  preformulovaný bod 1 memoranda.

Koľko môže byť v  budúcnosti takýchto, alebo podobných  spoločností, ktoré budú chcieť tiež pomôcť? Veď aj iné subjekty na Slovensku potrebujú investovať do svojich energetických zariadení, aby splnili limity emisií a aby boli konkurencie schopný.

Náklady súvisiace s plnením tohto záväzku štátu voči United States Steel Corporation Pittsburgh sa uplatnia cez tarifu za prevádzkovanie systému (TPS). A náklady tejto tarify sú premietnuté v cene každej kWh odobranej elektriny.

Za pozornosť v novele stojí aj písm. f) v § 4, ods.1.  Podpora doplatkom  bude aj na:

všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW, ak podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,

Na jednej strane novela znižuje nárok na doplatok na celú časť vyrobenej elektriny z  10 MW na 5 MW celkového inštalovaného výkonu, ale súčasne umožňuje za istých podmienok podporu doplatkom veľkým, v podstate výkonovo neobmedzeným zdrojom, napr. veľkým paroplynovým cyklom.

V podstate novela dokazuje to, že systém podpory obnoviteľných zdrojoch energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla, baníctva a najnovšie aj hutníckeho priemyslu je mimo ducha a poslania zákona o obnoviteľných zdrojoch. Tento systém podpory tak ako bol a je nastavený je do budúcna neudržateľný. Preto ho treba od základu prehodnotiť, obnažiť toky peňazí v ňom (OZE/KVET/baníctvo – distribučné spoločnosti – SEPS – konečný spotrebiteľ) a zmeniť ho.

Len tak sa pohneme systémovo dopredu a nebudeme každú chvíľu meniť zákony a vyhlášky podľa sily účastníkov v systéme, a riešiť problémy v hospodárstve  cez zákon 309/2009 Z.z. až kým „nepraskne“ TPS.

OZE

© oenergetike.sk

ákon 309/2009 Z.z. vypustil džinov z fľaše vo forme podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET). V NR SR je už v poradí siedma novela zákona s cieľom niečo napraviť, upraviť, prispôsobiť, ale podstatu zlyhania zákona v praxi nenapravuje. Touto novelou  sa zo zákona o obnoviteľných zdrojoch oficiálne definitívne stáva zákon o podpore veľkých zdrojov na výrobu elektriny kombinovanou výrobou a zákon, ktorý skryte rieši štátnu pomoc.  Podpora klasických obnoviteľných zdrojov energie sa tlmí a podpora  výroby elektriny v KVET sa dvíha.  Som presvedčený, že je najvyšší čas, aby sa zákon prehodnotil a pripravila sa nová legislatíva podpory obnoviteľných zdrojoch energie a podpory kombinovaných zdrojov elektriny a tepla. Toto…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.9 ( 1 votes)

Jeden komentár

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*