Domov >> Teplo >> Novela zákona o tepelnej energetike očami AZZZ a RÚZ
Cena tepla na rok 2023

Novela zákona o tepelnej energetike očami AZZZ a RÚZ

Na návrh novely zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike majú rozdielne názory dve podnikateľské zoskupenia Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ)Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ).

Rozdielne názory vyvoláva hlavne § 1, nové písm. c) výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove, v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca budovy rozpočítava vyrobené teplo konečným spotrebiteľom,“ od ktorého sa odvíjajú aj povinnosti pre spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) a správcov bytových domov vyrábajúcich teplo, ktoré doteraz nemali.

AZZZ považuje rozšírenie oznamovacej povinnosti SVB a správcov bytových domov na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) za bezprecedentné prikazovanie povinností a doslovne za šikanu, ktorá nemá oporu v zákonoch a v Ústave SR. Oznamovacia povinnosť spočíva v povinnosti nahlásiť raz ročne URSO druh a množstvo energie na výrobu tepla, množstvo tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV), skutočné náklady na výrobu tepla, celkovú podlahovú plochu budovy a počet osôb v budove.

RÚZ v pripomienkach však navrhuje novelu zákona doplniť ešte o nové písm. s) v § 2 tak, aby definície pojmov boli čo možno najpresnejšie vymedzené, napr.: koncovým odberateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom.“ (§ 2, písm. s)

Konečnému spotrebiteľovi môže podľa RÚZ teplo rozpočítavať nielen koncový odberateľ, ale tiež dodávateľ.

Súčasný stav v zásobovaní obyvateľstva teplom pozostáva buď z centralizovaného zásobovania teplom (CZT), t.j. prostredníctvom teplárne, výhrevne, kotolne zásobujúcej teplom viac ako jeden objekt, alebo z decentralizovaného zásobovania teplom (DZT), t.j. individuálne kotolne v bytových domoch.

Individuálni výrobcovia tepla doteraz vyrábali a dodávali teplo a TÚV mimo legislatívnych pravidiel v tepelnej energetike aj napriek tomu, že ho dodávajú obyvateľom.

Na CZT sa vzťahuje množstvo legislatívnych pravidiel, najmä však zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti, vyhl. URSO č. 222/2013 Z.z. o cenovej regulácii v tepelnej energetike, vyhl. URSO č. 277/2012 Z.z. o štandardoch kvality dodávky tepla atď.

Na individuálne zdroje, kotolne v bytových domoch sa tieto pravidlá nevzťahujú. SVB a správa bytových domov sa riadi zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Dnešný systém má za následok vyňatie značnej skupiny výrobcov tepla spod povinností ukladaných legislatívnymi pravidlami v tepelnej energetike a v konečnom dôsledku tak oslabuje ochranu spotrebiteľa.

Dnes sa výroba tepla a TÚV, náklady na výrobu tepla a TÚV, štandardy dodávky tepla a TÚV v bytových domoch neriadia pravidlami platiacimi v tepelnej energetike, ale pravidlami správy bytov a nebytových priestorov. Teda to, čo má obyvateľ zásobovaný teplom z CZT zabezpečené zákonom, obyvateľ zásobovaný individuálnym zdrojom v bytovom dome toto zákonom zabezpečené nemá.

Novela zákona nerobí z výrobcov tepla v bytových domoch regulovaný subjekt, ktorý by mal cenu tepla regulovanú URSO, ale povinnosti uložené v návrhu novely zákona SVB a správcom bytových domov z časti vytvárajú podmienky na rovnakú ochranu spotrebiteľa a z časti vyrovnávajú pravidlá v zásobovaní obyvateľstva teplom a TÚV.

V  ustanoveniach novely zákona by som privítal splnomocnenie pre URSO na vydanie štruktúry členenia nákladov na výrobu tepla a TÚV tak, aby štruktúra nákladov bola jednotná pre všetkých výrobcov tepla zásobujúcich obyvateľov a tým pádom navzájom porovnateľná.

V prípade nedodania údajov na URSO , resp. dodania nepravdivých údajov by novela mala obsahovať aj časť venovanú sankciám. V konečnom dôsledku je táto časť novely zákona prínosom pre obyvateľov bytových domov s individuálnym zdrojom tepla, lebo sa im vytvárajú podmienky na ochranu spotrebiteľa a  možno sa prvýkrát dozvedia skutočnú cenu tepla a TÚV, za ktoré platia. Jednotlivé položky ceny tepla, ktoré musia byť obsiahnuté v cene z CZT nie sú mnohokrát obsiahnuté v cene tepla z individuálneho zdroja a sú hradené z fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu.

TEPLO

© oenergetike.sk

a návrh novely zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike majú rozdielne názory dve podnikateľské zoskupenia Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Rozdielne názory vyvoláva hlavne § 1, nové písm. c) „výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove, v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca budovy rozpočítava vyrobené teplo konečným spotrebiteľom," od ktorého sa odvíjajú aj povinnosti pre spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) a správcov bytových domov vyrábajúcich teplo, ktoré doteraz nemali. AZZZ považuje rozšírenie oznamovacej povinnosti SVB a správcov bytových domov na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) za bezprecedentné prikazovanie povinností a…
Hodnotenie článku
User Rating: 2.45 ( 2 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*