Domov >> Teplo >> Tepelná energetika a jej špecifiká
Tepelná energetika a jej špecifiká
Tepelná energetika a jej špecifiká

Tepelná energetika a jej špecifiká

Tepelná energia má oproti elektrine a plynu svoje špecifiká.  Elektrinu a plyn si môžeme kúpiť od viacerých dodávateľov (obchodníkov). Ich dodávka je fyzicky zabezpečená prostredníctvom distribučných sietí. Elektrina a plyn sú obchodovateľné na diaľku medzi sieťami  v rámci krajiny aj medzi krajinami. Zmenou dodávateľa týchto energií nie je dotknutý iný odberateľ týchto energií.

Tepelná energia je špecifická. Nemôže byť obchodovateľná ani medzi krajinami,  ani medzi jednotlivými sieťami vo vnútri krajiny. Jej výroba a distribúcia má vždy lokálny charakter.

Pri teple zmena dodávateľa a zvolenie iného zdroja tepla oproti pôvodnému má vplyv na ostatných účastníkov siete, resp. má vplyv na ostatných odberateľov z toho istého zdroja.

O systéme  zásobovania danej lokality teplom rozhoduje samospráva. Podľa zákona č 657/2004 Z.z. O tepelnej energetike je povinnosťou obce nad 2500 obyvateľov  zabezpečiť koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. Takto spracovaná  koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej   energetiky sa použije  po schválení  zastupiteľstvom  pri spracovaní  územnoplánovacej   dokumentácie obce.

V rámci výstavby energetických stavieb vydáva obec  záväzné stanovisko o súlade   navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej  energetiky a rozhoduje o súlade požadovaného predmetu   podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti  tepelnej energetiky (stavebný zákon).

Súčasne má obec pod kontrolou územné plánovanie, t.j.  regulátor priestorového usporiadania a funkčného využitia územia obce (bývanie, priemysel, poľnohospodárstvo, doprava, technické siete,  občianska vybavenosť, zeleň, rekreácia …).

Zákon o tepelnej energetike ešte posilnil postavenie obci  hlavne preto, že v obciach a mestách je veľkým odberateľom tepelnej energie  bytová sféra, teda občania.

Obce a mestá zdedili v podstate tri základné systémy  zásobovania obyvateľov  teplom :

–          Centralizované zásobovanie teplom (CZT) (teplárne, výhrevne, kotolne zásobujúce teplom viac ako jeden objekt …)

–          Decentralizované zásobovanie teplom (DZT) (individuálne domové kotolne, tepelné zdroje pre podniky …)

–          Kombinácia  CZT a DZT

Napriek úvahám systém  liberalizácie energetiky v elektrine a plyne nemohol byť z dôvodu fyzikálnych zákonov  a aj majetkového vlastníctva zdrojov a sietí tepla aplikovaný v systéme centrálneho zásobovania teplom.

Centralizované zásobovanie tepla so svojím systémom rozvodov je v podstate prirodzený monopol v danom meste a cena tepla spadá pod reguláciu v zmysle zákona 250/2012 Z.z. O regulácii v sieťových odvetviach. Na predmet podnikania v tepelnej energetike sa vzťahujú mimo zákona 657/2004 Z.z.  ďalšia rozsiahla legislatíva (zákon o energetike, zákon o energetickej efektívnosti, vyhlášky MH, URSO …).

Za nepodnikanie v tepelnej energetike sa nepovažuje  výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla a rozvod tepla pre vlastné využitie.

V praxi to znamená, že ak sa spoločenstvo vlastníkov bytov SVB (bytový dom) odpojí od CZT a vybuduje si vlastnú kotolňu, nie je to podnikanie v tepelnej energetike v zmysle zákona 657/2004 Z.z.  a celý systém zásobovania teplom, skladba a výška ceny za teplo, bezpečnosť dodávok tepla, štandardy  kvality dodávok tepla … podliehajú len spoločenstvu vlastníkov bytov.

Toto je jeden z otvorených a nedoriešených problémov   zásobovania obyvateľstva teplom, ktorý v sebe mimo iného skrýva aj  negatívny dopad na spotrebiteľov, ktorí zostávajú pripojení na centralizované zásobovanie teplom.

TEPLO

© oenergetike.sk

epelná energia má oproti elektrine a plynu svoje špecifiká.  Elektrinu a plyn si môžeme kúpiť od viacerých dodávateľov (obchodníkov). Ich dodávka je fyzicky zabezpečená prostredníctvom distribučných sietí. Elektrina a plyn sú obchodovateľné na diaľku medzi sieťami  v rámci krajiny aj medzi krajinami. Zmenou dodávateľa týchto energií nie je dotknutý iný odberateľ týchto energií. Tepelná energia je špecifická. Nemôže byť obchodovateľná ani medzi krajinami,  ani medzi jednotlivými sieťami vo vnútri krajiny. Jej výroba a distribúcia má vždy lokálny charakter. Pri teple zmena dodávateľa a zvolenie iného zdroja tepla oproti pôvodnému má vplyv na ostatných účastníkov siete, resp. má vplyv na ostatných odberateľov z toho istého zdroja. O systéme …
Hodnotenie článku
User Rating: 4.9 ( 1 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*