Domov >> Viac z energetiky >> Distribučné spoločnosti sa ešte zapotia
Distribučné spoločnosti elektriny na Slovensku

Distribučné spoločnosti sa ešte zapotia

V decembri minulého roku prepukol problém s následkami zákona č. 382/2013 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Novela zákona za nesplnenie oznamovacej povinnosti výrobcu elektriny voči distribučným spoločnostiam a URSO zaviedla sankciu, ktorá sa rovná strate práva na výkup elektriny na straty a strate doplatku k elektrine na nasledujúci rok.

Skutočnosť dopadu tohto kroku na výrobcov elektriny si v čase prijímania novely málokto uvedomil. Veľká časť výrobcov elektriny (približne 1200) si túto svoju oznamovaciu povinnosť nesplnila a na rok 2015 by mala prísť o podporu. Zo strany výrobcov ide o zanedbanie si svojej povinnosti, ale sankcia sa im zdá neprimeraná.

Rokovanie hospodárskeho výboru NR SR ku sankciám

29.januára 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. Výbor zobral na vedomie informáciu o riešení situácie dotknutých podnikateľských subjektov. Informácia spočívala v tom, že subjekty si nesplnili svoju povinnosť, nejde o pokutu ale sankciu, sankcia je pre všetkých rovnaká a je úmerná množstvu elektriny, ktorú by vyrobili, neznalosť zákona neospravedlňuje, nevyplatené doplatky už boli premietnuté do výslednej tarify, medzi úradom a výrobcami nie je žiadny právny vzťah, nevyplatením doplatkov sa ušetrí približne 67 mil. EUR, atď.

V celom reťazci problémov je zaujímavé postavenie distribučných spoločností. Napriek tomu, že tomto prípade sú len poštári peňazí, problém s výrobcami elektriny z OZE zostal na nich. Ak nevyplatia doplatky budú sa súdiť s nimi výrobcovia, ak ich vyplatia budú mať problémy so štátom. Aj na Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti bolo konštatované, že „v zmluvnom vzťahu sú výrobcovia s distribučnými spoločnosťami“.

Distribučné spoločnosti sa budú musieť popasovať s argumentami

  • Oznámenie výrobcov elektriny na rok 2015 je len formalita. Distribučné spoločnosti majú zmluvy s výrobcami elektriny, teda majú podrobný prehľad o každom výrobcovi elektriny. SSE-D, a.s. pozastavila prijímanie žiadostí na pripojenie do siete už v roku 2013, ostatné dve distribučné spoločnosti VSD, a.s. a Západoslovenská distribučná, a.s. v roku 2014. Teda noví výrobcovia elektriny do systému „nemali“ pribudnúť. Ak pribudli, tak na základe zmluvy distribučné spoločnosti vedia o výrobcovi presné údaje. Distribučné spoločnosti teda disponujú so všetkými údajmi o výrobcoch, jednak zo zmlúv a jednak z prevádzky týchto zdrojov za uplynulé obdobie.
  • Aplikácia prechodného ustanovenia uvedená v novele zákona z októbra 2013 je sporná. § 18e v ods. 1:„(1) Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov“.

Je to až na dátum také isté znenie ako v prechodných ustanoveniach v § 18a, ods.1 zákona, č. 558/2010 Z.z. ktorým sa tiež novelizoval zákon 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. „(1) Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov“.

V odôvodnení sa v spoločnej správe výborov NR SR k novele zákona uvádza :

„Navrhujú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2011. Navrhuje sa, aby podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostali zachované podľa doterajších predpisov“. Detaily návrhu zákona tu.

Postavenie distribučných spoločností

Distribučné spoločnosti sú v tomto probléme v zvláštnom postavení. Ich povinnosťou je dodržiavať zákon a ten v §4, ods.3 hovorí, že : Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosti podľa odseku 2, si nemôže na elektrinu vyrobenú v danom zariadení na výrobu elektriny uplatniť právo podľa odseku 1 písm. b) a c) na nasledujúci kalendárny rok“. Distribučné spoločnosti si zákon vysvetlili tak, že nemôžu v roku 2015 vyplatiť doplatok. Výrobcovia si to vysvetlili opačne.

Ako si súdy vyložia napr. neprimeranosť výšky sankcie, resp. aplikovanie univerzálneho prechodného ustanovenia v novele je dnes otázne.

Distribučné spoločnosti pre štát robia pri podpore výroby elektriny z OZE a KVET službu. Vykúpia elektrinu z OZE v cene elektriny na straty a vyplatia výrobcovi doplatok. Cenu elektriny na straty a výkupnú cenu elektriny z OZE a VÚ KVET a teda aj výšku doplatku stanovuje URSO. Cez výšku TPS, ktorú stanovuje tiež URSO dostanú tieto peniaze späť. Teda v podstate robia len poštára peňazí na podporu elektriny z OZE a v prípade poddimenzovanej TPS dva roky úverujú systém podpory OZE a  KVET.

VIAC Z ENERGETIKY

©oenergetike.sk

 decembri minulého roku prepukol problém s následkami zákona č. 382/2013 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Novela zákona za nesplnenie oznamovacej povinnosti výrobcu elektriny voči distribučným spoločnostiam a URSO zaviedla sankciu, ktorá sa rovná strate práva na výkup elektriny na straty a strate doplatku k elektrine na nasledujúci rok. Skutočnosť dopadu tohto kroku na výrobcov elektriny si v čase prijímania novely málokto uvedomil. Veľká časť výrobcov elektriny (približne 1200) si túto svoju oznamovaciu povinnosť nesplnila a na rok 2015 by mala prísť o podporu. Zo strany výrobcov ide o zanedbanie si svojej povinnosti, ale sankcia sa im zdá neprimeraná.…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.83 ( 2 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*