Domov >> Teplo >> Novela zákona o tepelnej energetike
Novela zákona o tepelnej energetike-oenergetike.sk

Novela zákona o tepelnej energetike

Najnovšia novela zákona o tepelnej energetike z dielne MH SR sa dočkala svojho prerokovania aj vo vláde.

8. januára 2014 Vláda SR schválila a posunula do NR SR už siedmu novelu zákona  657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. K návrhu novely bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní  na skoro 90 stranách vznesených 195 pripomienok.

Prehľad vládnych zmien zapracovaných do súčasného znenia  zákona si môžete stiahnuť tu:

Zákon 657/2004 Z.z po zapracovaní pripomienok vládnej novely z 8. Januára 2014

TEPLO

© oenergetike.sk

ajnovšia novela zákona o tepelnej energetike z dielne MH SR sa dočkala svojho prerokovania aj vo vláde. 8. januára 2014 Vláda SR schválila a posunula do NR SR už siedmu novelu zákona  657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. K návrhu novely bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní  na skoro 90 stranách vznesených 195 pripomienok. Prehľad vládnych zmien zapracovaných do súčasného znenia  zákona si môžete stiahnuť tu: Zákon 657/2004 Z.z po zapracovaní pripomienok vládnej novely z 8. Januára 2014 TEPLO © oenergetike.sk
Hodnotenie článku
User Rating: 4.9 ( 1 votes)

5 komentárov

 1. Zásadnú pripomienku mám k určenej povinnosti inštalácie meračov (PRVN) na vykurovacie telesá. Európska smernica túto povinnosť neukladá ale konštatuje, že vo väčšine prípadov sa táto požiadavka uplatní pod podmienkou, že je to technicky možné, finančne rozumné a primerané. Prečo tento text nie je v novele? Pretože je pohodlnejšie túto povinnosť určiť zákonom a tak riešiť úspory, ktoré sa predpokladajú vo výške 3.30 € na domácnosť. Ak mám financovať 5 ks meračov + poplatok za odpočty + poplatok za vyúčtovanie o akom finančne rozumnom a primeranom šetrení je reč?
  Keďže mám 18 ročné skúsenosti z praxe, viem aké je v mnohých prípadoch správanie užívateľov bytov.
  Ak vlastníci investovali do obnovy domu a eliminácii únikov tepla státisíce eur a sú zaťažení úverom na 20 a viac rokov, dokedy budú ešte otvárať peňaženky ? To je len jedna z mojich pripomienok , pochopiteľne, že je ich viacej.

  • Aj napr. z tohto dôvodu som vypracoval úplné znenie zákona aby bola široká verejnosť informovaná o dopadoch novely na reálny život, lebo má dopad na peňaženky spotrebiteľov.
   Súhlasím s Vami, je v kompetencii štátu stanoviť si tieto podmienky, smernica taxatívne neurčuje túto povinnosť. Že je to tak potvrdzuje aj dôvodová správa k návrhu zákona, že povinnosť sa dotýka iba domov nad cca 10 bytov, lebo u nich by boli povinné montáže neprimerane nákladné. Prečo nie je hranica napr. 30 bytov?

   Prečo sa vláda rozhodla určiť toto ako taxatívnu povinnosť si môžeme len domyslieť. Je to niečo ako presadzovanie nových tzv. inteligentných meračov elektriny, ktoré v konečnom dôsledku zaplatia tiež spotrebitelia.

   Tu asi treba hľadať odpoveď prečo sa predkladateľ podujal transformovať smernicu taxatívne a nepohral sa so znením smernice a nepretavil ju do reálnych možností spotrebiteľov.
   Novela zákona bude ešte prerokovávaná vo výboroch v NR a následne v pléne. Gestorom novely je výbor pre hospodárstvo NR. Tam je ešte možnosť vstúpiť do zákona.

   Príma večer

 2. Cenník SPP je postavený tak, že sa neoplatí šetriť, najmä vlastníci domových kotolní. Investovali do kotolní aby predišli vykurovaniu chodníkov, do pomerových meračov aby vlastníci bytov nevypúšťali teplo von oknami a najmä do zateplenia domov. Všetkými opatreniami znížili spotrebu plynu tak,že zo sadzby pre stredoodberateľov padli do maloodberateľov. Pri úspore plynu o 20 % sa im zvýši cena plynu o cca 20%. Z toho vyplýva, že vlastníci bytov investujú aby SPP malo vyšší zisk.
  Tak to či sa páči EÚ alebo nie, merače-nemerače spotrebúvajme plyn, veď náklady naň sú rovnaké a doma je pohoda, ani šetrnejší susedia nevypínajú radiárory.

 3. Zákon vôbec nerieši výrobu a dodávku tepla, ktorú netreba regulovať. Do zákona by som navrhoval zapracovať inštitút chráneného odberateľa v domácnosti a reguláciu riešiť len vo vzťahu k domácnostiam a sociálnej sfére. Ostatný obchod s teplom by nemal podliehať regulácii.

  Niektoré ustanovenia Zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike by sa mali preto upraviť nasledovne:

  § 1 (2) Predmetom podnikania1) podľa tohto zákona je výroba tepla, rozvod tepla, distribúcia a dodávka tepla pre chráneného odberateľa a konečného spotrebiteľa v domácnosti.
  Za podnikanie v tepelnej energetike sa podľa tohto zákona nepovažuje výroba tepla, rozvod tepla, distribúcia a dodávka tepla, pre odberateľov a konečných spotrebiteľov mimo domácností.
  § 2
  b) výrobcom tepla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába teplo na účel jeho predaja pre domácností a ktorá je držiteľom povolenia na výrobu tepla podľa tohto zákona,
  d) dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na rozvod tepla alebo sa na ňu vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 11 a ktorá dodáva teplo pre odberateľa v domácnosti alebo množstvo dodaného tepla rozpočítava konečnému spotrebiteľovi v domácnosti
  e) odberateľom v domácnosti je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu
  ee) chráneným odberateľom je právnická osoba v zdravotníctve a školstve, a právnická osoba, ktorá množstvo dodaného tepla rozpočítava konečnému spotrebiteľovi v domácnosti,
  f) konečným spotrebiteľom fyzická osoba v domácnosti alebo právnická osoba, ktorá je chráneným odberateľom, ktorej dodávateľ dodáva teplo priamo alebo ktorej dodávateľ alebo odberateľ množstvo dodaného tepla rozpočítava a ktorý dodané teplo využíva výlučne na vlastnú spotrebu,
  j) distribúciou tepla preprava tepla verejným rozvodom k chránenému odberateľovi,
  k) rozvodom tepla distribúcia tepla a dodávka tepla chránenému odberateľovi,
  m) verejným rozvodom tepla časť sústavy tepelných zariadení na dodávku tepla viacerým chráneným odberateľom,
  q) vymedzeným územím územie, na ktorom sa dodávateľovi ukladá povinnosť distribúcie a dodávky tepla pre viacerých chránených odberateľov alebo konečných spotrebiteľov v domácnosti.

  • Dobrý večer,

   právnické a fyzické osoby podnikatelia, ktoré podnikajú vo výrobe tepla, výrobe a rozvode tepla alebo v rozvode tepla podľa zákona o tepelnej energetike sú regulované. Výrobcovia tepla v bytových domoch nie sú a ani po tejto novele nebudú podliehať cenovej regulácii URSO-a.

   Inštitút zraniteľného odberateľa je riešený v zákone o regulácii v sieťových odvetviach v oblasti odberu elektriny a odberu plynu.

   Zraniteľný odberateľ v teple nie je definovaný v našej legislatíve, lebo to v praxi nie je ani možné.

   Ak urobiť nejaký krok k lepšiemu v regulácii, tak najlepšie by bolo zaregulovať maximálne ceny tepla a len ten, kto by sa do nej nezmestil by musel o schválenie vyššej ceny požiadať URSO.

   Toto považujem za prvý krok k deregulácii.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*