Domov >> Teplo >> Novela zákona o teple je v platnosti 1 rok
Novela zákona o teple je v platnosti 1 rok

Novela zákona o teple je v platnosti 1 rok

1 rok je v platnosti novela zákona o tepelnej energetike, ktorá mimo iného priniesla väčšie právomoci a zodpovednosť pre mestá a obce pri povoľovaní výstavby tepelných zdrojov v súvislosti s odpájaním sa od CZT. Základný cieľ zákona o tepelnej energetike – nastaviť legislatívne pravidlá tak aby dodávka tepla bola bezpečná, stabilná, ekologická a cenovo dostupná bola posilnený.

Postavenie obce v oblasti zásobovania obyvateľstva teplom

Obec s počtom obyvateľov nad 2 500 obyvateľov zabezpečuje vypracovanie koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky v súlade s energetickou politikou Slovenskej republiky a v rozsahu metodického usmernenia ministerstva . Koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky sa po schválení obecným zastupiteľstvom stáva odvetvovou koncepciou obce a použije sa pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie obce postupom podľa stavebného zákona.

Po novom sa koncepcia aktualizuje aspoň raz za päť rokov, schvaľuje v zastupiteľstve a dopĺňa sa do územno-plánovacej dokumentácie obce. Novela zákona zosúladila postup obce pri konaní o vydanie záväzného stanoviska obce s postupom ministerstva hospodárstva pri konaní o vydanie osvedčenia ministerstva hospodárstva o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s energetickou politikou SR. Obec vydáva záväzné stanovisko (súlad alebo nesúlad s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky) pri výstavbe tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom od 100 kW do 10 MW, Ministerstvo hospodárstva nad 10 MW. Bez záväzného stanoviska obce (kladného) nie je možné uskutočniť takúto výstavbu sústavy tepelných zariadení. Obec vydáva záväzné stanovisko v správnom konaní.

Proti rozhodnutiu obce je možné podať opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje súd.

Postavenie dodávateľa v stavebnom konaní

Novela súčasne posilnila aj postavenie dodávateľa v stavebnom konaní. Novela zákona v § 12 ods. 10 uvádza, že pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území je dodávateľ v konaní podľa osobitného predpisu (stavebný zákon) dotknutým orgánom, ktorého stanovisko je záväzné. Uvedené pritom platí aj pri zmenách a úpravách v existujúcich sústavách tepelných zariadení, pre ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie. Na základe tohto zákonného ustanovenia sa teda dodávateľ zo zdroja tepla v centralizovanom zásobovaní teplom stáva jednak dotknutým orgánom v stavebnom konaní a tiež účastníkom stavebného konania, a to vo vzťahu k tým stavbám sústavy tepelných zariadení, ktoré sa povoľujú na vymedzenom území takéhoto dodávateľa.

Dôvodom na takéto jednoznačné postavenie dodávateľa tepla v stavebnom konaní boli praktické skúsenosti s rozhodovacou praxou stavebných úradov, ktoré vydávali stavebné povolenia na stavbu lokálnych zdrojov tepla bez vypočutia dodávateľa, resp. ho nerešpektovali hoci dodávateľ je v zmysle zákona o tepelnej energetike zodpovedný za hospodárnosť a spoľahlivosť prevádzky verejného rozvodu tepla (CZT) resp. za zásobovanie teplom vo všeobecnosti.

Týmto si stavebné úrady v podstate zobrali právo na vecné a aj finančné regulovanie zásobovania obyvateľstva teplom aj keď im to kompetenčne nepatrí. Za vecnú reguláciu v oblasti tepelnej energetiky zodpovedá štát (MH) a obec a nie stavebný úrad. Ak zlyhá zásobovanie obyvateľstva teplom tak nápravu, opatrenia, … nebude robiť stavebný úrad, ale mesto a štát.

Postup stavebného úradu

Ak stavebný úrad zistí, že záväzné stanovisko dodávateľa bráni povoleniu výstavby zdroja tepla, je povinný začať konanie o riešení rozporov medzi záväznými stanoviskami (§140b, ods.5 stavebného zákona). Ak vznikne v stavebnom konaní spor v dôsledku záväzného stanoviska dodávateľa postúpi stavebný úrad takéto záväzné stanovisko nadriadenému orgánu ( § 136 stavebného zákona).

Dodávateľ ako dotknutý orgán nie je oprávnený posudzovať žiadosť o vydanie stavebného povolenia z hľadiska svojich subjektívnych záujmov, ale výlučne len z hľadiska záujmov chránených osobitnými predpismi (t.j. z hľadiska zákona o tepelnej energetike), resp. z hľadiska verejného záujmu.

V skutočnosti v žiadnom prípade dodávateľ tepla nemôže svojvoľne vetovať stavebné konanie tak, ako bolo uvádzané v navrhovaných poslaneckých novelách zákona o tepelnej energetike.

TEPLO

©oenergetike.sk

rok je v platnosti novela zákona o tepelnej energetike, ktorá mimo iného priniesla väčšie právomoci a zodpovednosť pre mestá a obce pri povoľovaní výstavby tepelných zdrojov v súvislosti s odpájaním sa od CZT. Základný cieľ zákona o tepelnej energetike - nastaviť legislatívne pravidlá tak aby dodávka tepla bola bezpečná, stabilná, ekologická a cenovo dostupná bola posilnený. Postavenie obce v oblasti zásobovania obyvateľstva teplom Obec s počtom obyvateľov nad 2 500 obyvateľov zabezpečuje vypracovanie koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky v súlade s energetickou politikou Slovenskej republiky a v rozsahu metodického usmernenia ministerstva . Koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky sa po schválení obecným zastupiteľstvom stáva…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.9 ( 1 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*