Domov >> OZE >> Podpora obnoviteľných zdrojov energie či skôr ich likvidácia
žatva na poli

Podpora obnoviteľných zdrojov energie či skôr ich likvidácia

Médiami prebehla správa o oznámení, že Východoslovenská distribučná, a.s. nebude od niektorých výrobcov elektriny z OZE odoberať elektrinu na straty a vyplácať doplatok v roku 2015. Dôvodom je pravdepodobne administratívna chyba výrobcu elektriny z OZE.

Výrobca elektriny z OZE a VU KVET v zmysle § 4, ods.2, písm. c) zákona 309/2009 Z.z. je povinný:

oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny, vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok; pri zariadeniach výrobcu elektriny uvedených do prevádzky po 15. auguste je výrobca elektriny povinný informovať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy o využití práva podľa odseku 1 najneskôr 30 dní pred uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky“.

Táto oznamovacia povinnosť je v zákone od jeho začiatku z roku 2009. Sankcia, ktorá spočíva v tom, že ak výrobca toto neoznámi, tak si nemôže uplatniť právo na výkup elektriny a doplatok na budúci rok sa do zákona dostala až 22. októbra 2013 zákonom č. 382/2013 Z.z. Táto zmena je účinná od 1.1.2014.

Dôležité je, že podpora výroby elektriny z OZE a VÚ KVET je po dobu 15 rokov od uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky a výrobca elektriny na začiatku prevádzky zariadenia podpisuje s príslušnou distribučnou spoločnosťou zmluvu o dodávke elektriny.

Oznamovacia povinnosť spoločnosti URSO

Dôsledky tejto sankcie v praxi môžu znamenať, že výrobca príde na rok o výnosy z predaja elektriny. Napr. pri bioplynovej stanici o inštalovanom výkone 999 kW uvedenej do prevádzky v roku 2012 môže byť sankcia za túto administratívnu chybu až vo výške cca 800 000 – 900 000 EUR v závislosti od množstva vyrobenej elektriny. Pri starších bioplynových staniciach, kde je výkupná cena elektriny vyššia, môže sankcia presiahnuť aj 1 milión EUR.

Prečo likvidujeme spoločnosť za porušenie oznamovacej povinnosti, ktorá je v podstate zbytočná? Totiž ak výrobca v oznámení uvedie, že plánuje vyrobiť napr. 6 000 MWh/rok elektriny a vyrobí len 2 000 MWh/rok, alebo vyrobí až 8 000 MWh/rok nič sa nestane.

A čo sa týka oznámenia, že si na budúci rok bude uplatňovať doplatok – to je samozrejmosť. Predsa nikto nepochybuje o tom, že ten kto investuje milióny EUR do výstavby bioplynovej stanice by si neuplatňoval doplatok k cene elektriny. Na tom má postavený celý svoj zámer.

Na výrobu elektriny z OZE je zo zákona povinne naviazaná aj dodávka tepla. Teda sankcia pre bioplynku sa rozrastá aj o straty z predaja tepla a sankcie za nedodané teplo.

Preto pri uplatnení tejto novely už nemožno hovoriť o sankcii, ale o likvidácii spoločnosti so všetkým čo s tým súvisí vrátane straty pracovných miest. Každý OZE viaže na seba pracovné miesta, pri pestovaní a spracovaní energetických plodín, pri prevádzke bioplynových staníc …atď. Všetky tieto pracovné miesta vznikajú na vidieku.

Ten istý zákon č.309/2009 Z.z. rieši správne delikty v § 16 a štátny dozor nad dodržiavaním zákona (Slovenská obchodná inšpekcia) je oprávnený ukladať za porušenie zákona pokuty. Pokuty pre výrobcov elektriny z OZE a VÚ KVET sú od 500 do 100 000 EUR!

Môžeme predpokladať, že zákonodarca tento likvidačný dopad nového ods.(3) v § 4 novely zákona 309/2009 Z.z. z októbra 2013 nedocenil. Zákon je dnes po mnohých novelách (celkovo 11) maximálne neprehľadný. Ak k nemu pridáme aj vykonávacie vyhlášky, tak sa pohybujeme čisto v právnickom prostredí. Napr. sankcie sú riešené nie len centrálne v § 16, ale aj v § 3b, ods. (3) a (5) (absolútny zánik nároku na podporu) aj v § 4, ods.(3).

Až realita ukazuje skutočný dopad novely. Preto by bolo vhodné a potrebné, aby zákonodarca novelou zákona zmiernil závažnosť dopadu opatrenia z októbra 2013. Pri dobrej vôli sa dá zmena zákona realizovať už na januárovej schôdzi NR SR.

Cieľom zákona o podpore OZE je ich podpora a nie likvidácia.

OZE

©oenergetike.sk

édiami prebehla správa o oznámení, že Východoslovenská distribučná, a.s. nebude od niektorých výrobcov elektriny z OZE odoberať elektrinu na straty a vyplácať doplatok v roku 2015. Dôvodom je pravdepodobne administratívna chyba výrobcu elektriny z OZE. Výrobca elektriny z OZE a VU KVET v zmysle § 4, ods.2, písm. c) zákona 309/2009 Z.z. je povinný: „oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny, vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok; pri zariadeniach výrobcu elektriny uvedených do prevádzky po 15. auguste je výrobca elektriny povinný informovať prevádzkovateľa regionálnej…
Hodnotenie článku
User Rating: 3.16 ( 9 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*